Translation Disclaimer

Disclaimer: DSPS offers users of its website the use of Google Translate, which is a free translation service. DSPS​ does not, however, assume responsibility for any errors in translation which might occur or any limitations in the Google Translate service. Its use is not required; users are free to retain their own human translator or other translation method.

Descargo de responsabilidad: DSPS ofrece a los usuarios de su página web el uso de Google Translate, que es un servicio de traducción gratuito. Sin embargo, DSPS no asume la responsabilidad por ningún error de traducción que pueda ocurrir o por cualquier limitación del servicio Google Translate. No se requiere su uso; los usuarios son libres de tener su propio traductor humano u otro método de traducción​.

Tsis kam lees: DSPS muab cov neeg siv ntawm nws lub vev xaib siv Google Translate, uas yog kev txhais lus pub dawb. DSPS​​ tsis yog, txawm li cas los xij, xav tias lub luag haujlwm rau txhua qhov yuam kev ntawm kev tx​hais lus uas yuav tshwm sim lossis qee qhov kev txwv hauv Google Translate kev pabcuam. Nws siv tsis tas; cov neeg siv tau ywj siab khaws lawv tus kheej tib neeg txhais lus los yog lwm hom kev txhais lus.​​